De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Het zal nu wel moeten lukken
Het zal nu wel moeten lukken PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 24 januari 2013 07:45

IN 1998 na de Statenverkiezingen zat ik in de delegatie die voor de PLKP onderhandelingen voerde om tot een regeerakkoord te geraken. Aan het einde van de beraadslagingen zou men gaan afronden. Ik heb toen opgemerkt en ben erop blijven staan dat er een regeringsstandpunt in het regeerakkoord moest komen over het bouwen van een nieuw ziekenhuis. Na enige discussie is men ermee akkoord gegaan om een passage in het akkoord op te nemen waarin wordt gesteld dat de regering gesprekken zal aangaan met de bestuurders van het Sehos over het bouwen van een nieuw ziekenhuis. Dat was de eerste keer dat er in een regeerakkoord opgenomen is dat er over de bouw van een nieuw ziekenhuis gesproken zou worden. Daarna is dit ook overgenomen in het regeerakkoord op eilandniveau. Nu, vijftien jaar later, staat het nieuwe ziekenhuis er nog niet. De diverse redenen hiertoe zijn bij iedereen bekend. De huidige minister (regering) stelt dat er binnen twee maanden een definitieve beslissing zal vallen over dit jarenlang durende euvel. Bij het horen van de huidige minister van Gezondheid, Milieu en Natuur verheugde het mij dat hij het niet heeft over locatie en constructie. Hij heeft het gehad over juist enkele belangrijke uitgangspunten waar ik in diverse stukken via de nieuwsmedia, position papers en nota’s op aangedrongen heb gedurende de voorgaande jaren. Hij heeft een sublieme voordracht gehouden in de Staten over de functionaliteit van het nieuwe ziekenhuis. Via de nieuwsmedia heeft de minister verklaard dat er een commissie is opgericht, die zich bezig gaat houden met de functionaliteit. Eigenlijk had dit vanaf het begin één van de eerste stappen moeten zijn, om daarna over te gaan tot de bouwkundige structuur. De bouwkundige structuur staat ten dienste van de functionaliteit en niet omgekeerd. In ieder geval heeft deze minister mij hoop gegeven dat er nu wel vanuit het juiste perspectief te werk gegaan zal worden. In maart 2011 heb ik een position paper via de nieuwsmedia gepubliceerd, getiteld ‘Een diepgaande analyse van het project nieuwbouw ziekenhuis’. Hierin heb ik juist de nadruk gelegd op onder andere de diverse uitgangspunten die de huidige minister naar voren heeft gebracht. Klik op de internetbalk boven vermelde titel om het gehele stuk te kunnen lezen. Tot nu toe gaat de regering ervan uit dat de financiering op de lokale markt gezocht zal worden. Mijn mening is dat minimaal 50 procent van het nodige kapitaal als subsidie door Nederland en de Europese Unie verstrekt zal moeten worden. Reden hiervoor is dat onder andere de huidige negatieve resultaten van het Sehos (dat naar mijn mening onder een andere juridische structuur en nieuwe bestuurders de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis op zich zal moeten nemen) weggewerkt zullen moeten worden (ongeveer 100 miljoen gulden). Indien dit niet bewerkstelligd wordt zal onder andere de te betalen interest hard gaan drukken op de te handhaven tarieven om de op de markt verkregen leningen terug te kunnen betalen. Verdere uitgangspunten in de position paper zijn:

- Eventueel aangepaste wetten, die het hoog kwalitatief functioneren van het ziekenhuis garanderen.

- Wetten die de rechtspositie (kwaliteitswet, wet patiëntenrechten, wet op ‘privacy’ en een specifieke uitgebreide Landsverordening Geneeskundige behandeling) van de patiënt garanderen.

- Wetten gericht op nieuw te introduceren diagnostische en behandeltechnieken.

- Het uitwerken van de wijze van controle op de medisch specialisten binnen het ziekenhuis.

- Uitwerken en vaststellen van de juridische aspecten van de rechtspersoonlijkheid bezittende identiteit die het nieuwe ziekenhuis zal gaan exploiteren, met dien verstande dat deze entiteit de rechtsopvolger zal zijn van de Stichting St. Elisabeth Hospitaal.

- Het bepalen van het aantal formatieplaatsen (inclusief clusterhoofden, medici en verpleegkundigen) binnen elke cluster en onderdelen ervan.

- Het vaststellen van het aantal verpleegkundig specialisten (‘nurse specialists’) die het verlengde van een gedeelte van het werk van de medisch specialist ( onder andere bij diabetici, kankerpatiënten, wondbehandeling) verder op zich nemen.

- Het ‘upgraden’ van de verpleegkundige beroepsgroep, wat zal moeten leiden tot een vernieuwde verpleegkundige aanpak binnen het ziekenhuis, waarbij de patiëntgerichte zorg tot uiting komt, door het toepassen van verpleegkundige onderzoeken die moeten leiden tot onder andere ‘evidence based nursing’.

 

FELIX D. PINEDO

Curaçao