leveringsvoorwaarden bonaire PDF Afdrukken E-mail

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN UITGEVERIJ AMIGOE N.V.

 

Artikel 1 :  Definities

Abonnee De rechts- dan wel natuurlijke persoon die door middel van een abonnementsovereenkomst een abonnement heeft op een of meer van de kranten die door Districo N.V. gedistribueerd worden, en jegens wie Districo N.V. de verplichting heeft, om gedurende een bepaalde periode, tegen een vooraf afgeproken prijs, geregeld de desbetreffende krant(en) te leveren. De abonnee verbindt zich om de vooraf afgesproken prijs bij vooruitbetaling te voldoen.

Abonnement Het abonnement is een overeenkomst tussen de Abonnee en Districo N.V., waarbij Districo N.V. zich verbindt om de door de abonnee gewenste Districo-kranten, op een door de abonnee aan te geven adres op Curaçao te bezorgen, en waarbij de abonnee zich verbindt om de door Districo N.V. vastgestelde abonnementsgelden, konform bepalingen in artikel 5.1 te voldoen. Abonnementen kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten. Op zon- en erkende feestdagen zullen er geen kranten worden gedrukt en dus ook niet bezorgd. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt behoudens tijdelijke schriftelijke opzegging, het abonnement telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tot wederopzegging door een van de partijen.

Districo N.V. Deze vennootschap verzorgt de distributie van kranten (dag-, weekbladen en reclamebladen). Zij gaat overeenkomsten aan met uitgeverijen van dag- en weekbladen, met Abonnee’s die zich op deze bladen wensen te abonneren en met leveranciers van reclamebladen en andere te distribueren artikelen. Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 10106(0).

Uitgeverijen Uitgeverijen van dag- en weekbladen, waarmede Districo N.V. een overeenkomst heeft gesloten voor het distribueren van dag- en/of weekbladen.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden die zijn opgenomen in de hierin opgenomen bepalingen en die van toepassing zijn op alle abonnementsovereenkomsten tussen de Abonnee en Districo N.V.

 

Artikel 2:  Toepasselijkheid

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnements- overeenkomsten tussen Abonnee en Districo N.V. Met het afsuiten van het abonnement verklaart de Abonnee zich akkoord met deze voorwaarden.

Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven, naast de overeengekomen afwijking(en), de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Willemstad, Curaçao, ter inzage en kunnen desnoods op verzoek worden toegezonden. Bij het sluiten van een abonnementsovereenkomst zal een exemplaar van de leveringsvoorwaarden daaraan worden vastgehecht.

 

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1      De abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk als electronisch worden    afgesloten.

3.2      Districo N.V. is zonder opgave van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een abonnementsovereenkomst te weigeren.

 

Artikel 4: Bezorging

4.1      Districo N.V. zal zich vanaf de in de abonnementsovereenkomst afgesproken datum van eerste bezorging van de krant(en) inspannen voor een tijdige bezorging gedurende de looptijd van de overeenkomst.

4.2      Districo N.V. is gerechtigd de bezorging te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 5 lid 1 van deze voorwaarden uitblijft. Indien de lokatie waar bezorging van de krant plaats vindt aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, dan is Districo N.V. gerechtigd deze kosten aan de Abonnee in rekening te brengen.

4.3      De Abonnee dient over een brievenbus te beschikken, die zodanig is geinstalleerd, dat de krantenbezorgers geen of weinig moeite moeten doen om de krant op een nette manier te bezorgen. Districo

N.V. kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor kennelijk door derden uit de brievenbus van de Abonnee weggenomen kranten, noch voor het niet bezorgen van kranten als gevolg van overlast van één of meer honden eigendom van de Abonnee.

4.4      De Abonnee dient klachten over de bezorging vóór 19:00 uur op de dag van verschijning van de krant kenbaar te maken aan Districo N.V. via telefoon nrs. 747-0630 / 747-0631 of 747-0632. Districo N.V. zal vervolgens al het mogelijke doen om de krant alsnog op dezefde dag te bezorgen, en anders zo snel mogelijk aan de Abonnee te doen toekomen. Aan deze bezorging zijn uiteraard geen extra kosten verbonden.

4.5      Klachten over de bezorging van de krant geven de Abonnee niet het recht de betaling van de krant geheel of gedeeltelijk op te schorten. Districo N.V. is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de abonnee lijdt of zou kunnen lijden, door het niet dan wel niet tijdig bezorgen van de krant. De Abonnee heeft bovendien geen recht op restitutie van een deel van het abonnementstarief van de krant(en) indien gedurende een of meerdere dagen niet wordt bezorgd, als gevolg van een overmachtsituatie. In het geval dat nabezorging om wat voor reden dan ook niet heeft plaatsgevonden, vergoedt Districo N.V. slechts de kosten van het niet bezorgde exemplaar tegen de gemiddelde prijs per exemplaar van het geldende abonnement. De extra kosten die de Abonnee maakt om een los nummer te bemachtigen komen niet voor vergoeding door Districo N.V. in aanmerking.

Het zal de Abonnee niet toegestaan zijn schulden aan en vorderingen op Districo N.V. te compenseren.

 

Artikel 5: Betaling

5.1      Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan bij de kassa van Districo N.V. of via een van de lokale banken. Het abonnementsgeld moet minstens een maand omvatten, en kan ook per kwartaal, per halfjaar of per jaar vooruit betaald worden. Wanneer het abonnementsgeld niet tijdig wordt voldaan kan door Districo N.V. de levering van de krant(en) met onmiddelijke ingang worden opgeschort. Indien nodig kan door Districo N.V. een incassoprocedure worden ingesteld. Levering van de krant(en) wordt pas hervat wanneer alle openstaande schulden, vermeerderd met eventueel gemaakte incasso-en rentekosten, zijn voldaan.

5.2      Districo N.V. behoudt zich het recht voor, om de abonnementstarieven te verhogen of te verlagen, met dien verstande dat deze wijzigingen tijdig, door middel van publikaties in de krant(en), bekend zullen worden gemaakt.

5.3      Elke publikatie in de krant(en) dat  het abonnemetsgeld voor de komende maand  per begin van de

maand betaald dient te zijn,     moet worden beschouwd als een  “rekening” voor de komende abonnementsmaand.

 

Artikel 6: Adreswijziging

6.1      De Abonnee zal naams-en/of adreswijzigingen van het abonnement, waaronder eveneens begrepen bezorg- en faktuuradres, tenminste drie werkdagen voor-afgaand aan de gewenste wijziging aan Districo

N.V. doorgeven. Onjuistheden in de adressering of de naamsverandering van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan Districo N.V. gemeld te worden.

6.2      Districo N.V. is gerechtigd de krant(en) en daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen te versturen naar het door de Abonnee opgegeven adres, tenzij de Abonnee een schriftelijke opgave doet van een ander adres.

 

Artikel 7: Tijdelijke stopzetting abonnement

De Abonnee kan in verband met een korte tijdelijke afwezigheid verzoeken voor een tijdelijke stopzetting van de Abonnementsovereenkomst. Een dergelijk verzoek dient tijdig en schriftelijk aan Districo N.V. te worden gericht. Aan de Abonnee kunnen administratiekosten van minimaal Naf. 2,50 per keer in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Beeindiging van het abonnement

8.1      Het abonnement voor onbepaalde tijd kan uitsluitend worden beeindigd door middel van een schriftelijke opzegging bij Districo N.V. met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken vóór de aanvang van de nieuwe betaalperiode.

8.2      Districo N.V. zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het abonnement zal worden beeindigd, onder vermelding van de definitieve einddatu m van het abonnement. Een abonnementsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd eindigt automatisch na afloop van de overeengekomen periode, tenzij andere afspraken gemaakt worden.

8.3      Voor een vroegtijdige beeindiging van een abonnement voor bepaalde tijd wordt naast de opzeggingstermijn van vier weken, ook Naf. 25,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Arikel 9: Auteursrechten

9.1      Door of met medewerking van de Abonnee mag de inhoud van de krant(en) niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Districo N.V.

9.2      Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van de krant of kranten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de uitgevers van de kranten dan wel de betreffende auteurs.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Districo N.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geabonneerde krant(en), noch voor wat betreft de berichtgeving, noch voor wat betreft de advertenties.

 

Artikel 11: Wijzigingen

Districo N.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de Abonnee’s bekend worden gemaakt.

 

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

Ieder geschil dat naar aanleiding van de abonnementsovereenkomsten als       genoemd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden mocht ontstaan, zal in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Willemstad.

12.2        Op alle in deze Algemene Leveringsvoorwaarden genoemde abonnements­  overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands-Antilliaans recht van toepassing.